BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

22 Şubat 2010 Pazartesi

Hadi ba­na ce­vap ver:
Öle­rek se­ni terk et­mem ile;
Kü­se­rek be­ni terk et­men ara­sın­da ne fark var?..
...
Şu fark var, bu iki terk olu­nuş ara­sın­da:
Bi­ri, ira­de­miz dı­şın­da... Ya­ni elin­de ol­ma­dan ve ya­ni elim­de ol­ma­dan; de­ri­in ve git­tik­çe de­rin­le­şe­cek bir acı sö­küp alı­r...
Di­ğe­rin­de ise;
Bi­le­rek... İs­te­ye­rek... İra­den dâ­hi­lin­de ve ak­lın ba­şın­da ol­du­ğu­nu id­di­a ede­rek; Ol­ma­yı­şa atarsın, savurursun..
...
Bu ka­dar mı ge­niş ha­ya­tın?..
Bu ka­dar mı bit­mez za­man­la­ra sa­hip ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­sun?
Ha­yat, in­ce bir ip üze­rin­de yü­rü­mek gi­bi zor as­lın­da!
Bir cam­baz, ip üs­tün­de yü­rür­ken; değ­ne­ği­ne bir kuş kon­sa ve­ya kon­muş kuş­lar­dan bi­ri uç­sa dü­şü­yor, ye­re ça­kı­lı­yor!
Bir kuş ka­dar da mı ağır­lı­ğı yok­tur ha­ya­tın­da; küs­tü­ğün kim­se­nin?..
.....
Küs­mek; ya­şa­ya­nı ölü ka­bul et­mek­tir!
Küs­mek; ara­mız­da­ki alış­ve­ri­şi öl­dür­mek­tir!
Ha­di şim­di ba­na ce­vap ver:
Öle­rek se­ni terk et­mem ile; kü­se­rek be­ni terk et­men ara­sın­da ne fark var?..

ALINTI

0 yorum: